Бюджетният излишък към края на март е 1,4 млрд. лв., но кризата тепърва ще се отрази

OFFNews
13 май 2020 в 15:51 | 2164 |0

Към края на март във фискалния резерв у нас има над 10 милиарда лева, а бюджетният излишък е 1,4 млрд. лв., става ясно от касовото изпълнение на държавния бюджет за първото тримесечие на годината, представено от финансовия министър Владислав Горанов пред правителството днес.

Данните са известни още от началото на април, когато те бяха публикувани от финансовото министерство. По правилник ресорният министър Владислав Горанов трябва редовно да докладва пред колегите си за състоянието на фиска. 

От данните за март става ясно, че има леко забавяне на икономиката, но тежкото отражение от кризата ще се види чак през април и май. Особено ще се отрази решението на властта да удължи сроковете за плащане по Закона за корпоративното подоходно облагане, както и някои други данъци.

Отражението от кризата тепърва ще се отрази върху хазната. 

В него подробно се описват постъпленията и разходите на хазната в отделните звена.

Държавният бюджет бе актуализиран през април, след което последваха редица допълнителни плащания по сектори и различни мерки с цел подпомагане на бизнеса и гражданите. Според новите параметри - годината ще завърши с дефицит от 3,5 млрд. лв., а таванът на дълга беше вдигнат до 10 млрд. лв. Министерство на финансите обеща, че на първо време ще се изтеглят 4,2 млрд. лв., които да финансират дефицита и допълнителното капитализиране на Българската банка за развитие с нови 700 милиона лева, а остатъкът до 10 млрд. лв. ще бъде оползотворен само, ако кризата се задълбочи.

Темата за промените в ставките на ДДС за ресторантьорите и книгите, които по настояване на премиера Бойко Борисов трябва да станат 9% при 20% настояща ставка днес не бяха обсъдени. 

Малко след редовното заседание на правителството министър-председателят се похвали с доброто състояние на държавната финансова система в своя профил във Фейсбук.

"Благодарение на дисциплинираната и последователна политика за поддържане на положително или близко до балансирано салдо през последните години страната ни влезе в добро състояние в извънредната ситуация, предизвикана от разпространението на коронавируса", пише Борисов.

 

Ето и самите разчети:

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към март 2020 г. са в размер на 10 977,0 млн. лв. или 23,4 % от годишните разчети. Съпоставени със същия период на предходната година те нарастват със 119,0 млн. лв. Спад има при данъчните и неданъчните приходи със 153,6 млн. лв. или 1,5%, а постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 272,6 млн. лв. или 48,5%, сравнени с края на март 2019 година.

Общата сума на данъчните постъпления, включително и приходите от осигурителни вноски, възлиза на 8 580,6 млн. лв., което представлява 23% от планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 1 308,6 млн. лв. или 18,2% от предвидените в разчетите за годината. В тази група по-ниско е изпълнението на приходите от корпоративни данъци, във връзка с удължаване на сроковете за 2020 г. по Закона за корпоративното подоходно облагане със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, което беше обявено с Решение на НС от 13 март 2020 година.

Приходите от косвени данъци са в размер на 4 328,2 млн. лв., което е 24,4% от разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 2 940,9 млн. лв. или 25,1% от планираните. Приходите от акцизи възлизат на 1 320,6 млн. лв. или 23,2% от разчетените за годината. Очаква се кризата да се отрази главно върху потреблението на горива и алкохолни напитки, което ще повлияе и на постъпленията в следващите отчетни периоди.

Постъпленията от мита са 54,6 млн. лв. или 23% от годишните разчети. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 294,7 млн. лв. или 24% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 2 649,1 млн. лв., което представлява 23,6% от разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 1 561,9 млн. лв., което представлява 23,0% от годишните разчети.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 834,4 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към март 2020 г. възлизат на 9 550,4 млн. лв., което е 20,4% от годишните разчети, за същият месец миналата година те са били 9 053,5 млн. лева. Нарастването се дължи основно на по-високия размер на социалните плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2019 г.), както и по-висок размер на разходите за издръжка, разходите за персонал, капиталовите разходи и други.

Нелихвените разходи са в размер на 8 857,0 млн. лв., което представлява 19,9% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към март 2020 г. са в размер на 8 280,2 млн. лв., капиталовите разходи включително и нетния прираст на държавния резерв възлизат на 569,1 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 7,7 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 319,8 млн. лв. или 48,8% от планираните за 2020 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, е изплатена към 31 март 2020 г. от централния бюджет, е в размер на 373,6 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС. 

Бюджетното салдо по КФП на касова основа към месец март 2020 г. е положително в размер на 1 426,5 млн. лв. и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1 059,8 млн. лв. и по европейските средства в размер на 366,8 млн. лева.

Размерът на фискалния резерв към края на март тази година е 10,3 млрд. лв., в т.ч. 9,9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки, както и 0,4 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и други.

Препоръчани материали

Няма коментари към тази новина !