Пет академични "хрътки" ще гонят за плагиатство хиляди университетски преподаватели и учени

Александра Маркарян | 21 юни 2018 в 13:12 | 3716 |0

Петима университетски преподаватели ще следят всички свои колеги, във всички български висши училища и научни организации, за плагиатство от името на министъра на образованието. Те ще сформират Комисия по академична етика, чието създаване е заложено в закон. Проект за нейния правилник е публикуван за обсъждане, а до месец предстои приемането му от Министерския съвет и, съответно, съставянето на комисията от министъра.

Основната ѝ функция ще е контролна. Комисията ще подпомага министъра при осъществявания от него контрол върху процедурите за придобиване на научни степени, както и за заемане на академични длъжности, пише в проекта.

От документа става ясно, че тя ще следи за:

нарушения при провежданите процедури за присъждането на научни степени или за заемането на академични длъжности;

- конфликт на интереси при формирането на съставите на научните журита;

- наличието на плагиатство в дисертационните трудове и представените за оценяване публикации;

недостоверност на представените научни данни.

Комисията ще действа по заповед на министъра и по сигнали на "заинтересовани" лица и ще има задължението веднъж годишно да дава публично отчет за дейността си. Петимата ще работят срещу заплащане и служителите на Министерството на образованието и науката ще са длъжни да им съдействат.

Висшите училища и научните организации ще са длъжни да предоставят цялата поискана информация и всички необходими документи в тридневен срок при поискване от министъра чрез председателя на Комисията по етика.

Председателят и трима от членовете ще са представители на четирите области на науката - хуманитарни, природни, обществени и технически. Те трябва да са хабилитирани лица с образователна и научна степен "доктор" и имат най-малко 10 г. професионален опит. Един от членовете на комисията задължително трябва да е правоспособен юрист. 

Висшите училища, научните организации, неправителствените организации на учените и социалните партньори ще могат да предлагат членове. Министърът ще направи крайния подбор. Той ще има и правото да ги освобождава, например заради системно неизпълнение на задълженията или при влизането в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси.

Председател и член на комисията не могат да бъдат ректор, заместник-ректор, декан и/или директор на филиал във висше училище, съответно председател, заместник-председател и директор на институт на Българската академия на науките и Селскостопанската академия.

Препоръчани материали

Няма коментари към тази новина !