ВАС: Кметът на Ветово не може да бъде отстранен

OFFNews
21 април 2020 в 12:17 | 7803 |0

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) внася искане в Конституционния съд за обявяване на противоконституционност на разпоредба от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и спира производството по административно дело за предсрочно прекратяване на мандата на кмета на Ветово.

Делото беше образувано по касационна жалба на избрания за кмет на община Ветово Мехмед Мехмед срещу решение на Административен съд – Русе, с което беше потвърдено решението от 22 януари 2020 г. на ОИК–Ветово за предсрочно прекратяване на пълномощията му, съобщават от пресцентъра на ВАС.

Казусът касае предсрочно прекратяване на правомощията на кмета заради незаличено участие във фирма в законоустановения срок (1 месец).

Тричленният състав на ВАС намира, че чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМа е в противоречие с разпоредбите на чл. 16 (Трудът се гарантира и защитава от закона) и чл. 56 (Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник), изречение първо от Конституцията, както и в противоречие с принципа на правовата държава по чл. 4, ал. 1 от нея (Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната).

Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 5 ЗМСМА пълномощията на кметовете се прекратяват предсрочно при неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3 от същия закон. По предписанието на разпоредбата в едномесечен срок от обявяване на изборните резултати, съответно от приемане решението на ОбС, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, предприема необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност, като уведомява писмено за това председателя на ОбС и ОИК.

Доколкото предсрочното прекратяване пълномощията на кмет засяга основни права на избраното лице, а и права на избирателите, упражнили политическото си право на избор, процесът на вземане на решение за това трябва да предоставя на засегнатия необходимата защита на неговите интереси. Това се гарантира и с прогласения в чл. 56. Решението за такова прекратяване следва да бъде взето при спазване на справедливия баланс между конкуриращите се защитени интереси. Необходим се явява индивидуалният подход към всеки отделен случай, за да се установи действителната воля на лицето чрез изследване на причините, довели до неизпълнение на всички или на част от задълженията по чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА и преценка, доколко те могат да служат като оправдание за това“, са мотивите си върховните съдии от тричленния състав.

„Правото на труд е прогласено като основно право с нормата на чл. 48, ал. 1 от Конституцията (Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на условия за осъществяване на това право). То е защитено с разпоредбите на чл. 56 и чл. 57, във връзка с чл. 16 от Конституцията", пишат от ВАС.

"Решението за прекратяване на пълномощията на кмет е акт, който поражда правни последици и в сферата на трудовите правоотношения. С приемането му от съответната ОИК този акт засяга основно конституционно право на лицето, каквото е правото на труд. Като изключва същинския съдебен контрол по отношение на споровете за законосъобразността на решение на ОИК за прекратяване на пълномощията на кмет, разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА лишава адресатите от правото им на пълноценна съдебна защита и ограничава правото им на труд. Съпоставката между преследваната с тази законова норма цел и степента, в която се засягат конституционни права и интереси на тези граждани повдигат основателно въпроса за противоконституционността на разпоредбата".

На 16 април 2020 г. ВАС прекрати мандата на кмета на Благоевград Румен Томов за това, че той не е прекратил дейността си като търговец в определения срок от 1 месец. Сигнал за това беше подаден от загубилия на последните местни избори Атанас Камбитов от ГЕРБ. Тричленен състав на ВАС остави в сила решение по административно дело на Административен съд–Благоевград, съобщиха от пресцентъра на съда. 

Препоръчани материали

Няма коментари към тази новина !